Tổng quan về quản lý hàng tồn kho nâng cao

Chủ đề

Tính năng " Quản lý tồn kho nâng cao" Bao gồm những chức năng cho phần quản trị cho phép người dùng quản lý các đơn hàng của nhà cung cấp, phân bổ hàng hóa cho các cửa hàng, điều chỉnh và giám sát tồn kho, tính toán lợi nhuận kỳ vọng.

'Nâng cao quản lý hàng tồn kho' là chỉ có sẵn trong các thuê bao trả tiền.
Để kích hoạt thuê bao hoặc một thời gian dùng thử, hãy vào phần 'thanh toán ' & mục đăng ký trong trình đơn cài đặt phần quản trị trên Web.

subscription for Advanced Inventory at the ‘Billing & subscriptions’ section

Sau khi "Kích hoạt", trình đơn 'Quản lý kho nâng cao' sẽ xuất hiện trong phần quản trị trên web.

the ‘Advanced inventory’ menu

 

Thực đơn 'Quản lý kho nâng cao' bao gồm:

Đơn đặt hàng cho phép bạn tạo và lưu thông tin về các mặt hàng đối với nhà cung cấp, gửi đơn hàng tới nhà cung cấp, nhận hàng từ nhà cung cấp, lưu thông tin nhà cung cấp trên hệ thống.

Chuyển kho là tính năng cho phép phân phối hàng hóa cho nhiều cửa hàng khác nhau mà chủ cửa hàng sở hữu.

Điều chỉnh tồn kho là tính năng cho phép bạn sửa đổi số lượng hàng hóa và hiển thị nguyên nhân dẫn đến sự sửa đổi đó.

Lịch sử tồn kho cho phép người dùng xem xét toàn bộ các giao dịch có liên quan đến hàng hóa đó bao gồm chuyển kho, đặt hàng, điều chỉnh tồn kho.

Báo cáo giá trị tồn kho cung cấp cho bạn hiểu rõ hơn về tổng giá trị tồn kho và lợi nhuận ước tính.

Kiểm kê - Cho phép bạn điều chỉnh lại luwonjg tồn sổ sách theo lượng tồn thực tế tại cửa hàng, kiểm tra được thất thoát hao hụt và lưu trữ lại để sử dụng sau này.

In nhãn mã vạch - tính năng này chỉ xuất hiện khi bạn sử dụng chức năng Quản lý tồn kho nâng cao, Nhãn mã vạch chứa thông tin Tên hàng, mã sku, giá bán, mã vạch. Nhãn này dán lên mặt hàng và kết hợp với máy đọc mã vạch trong quá trình bán hàng.

Các tùy chọn trong phần Quản lý kho làm thay đổi sự xuất hiện của các hình thức mục và các mặt hàng theo cách chi phí được tính.

Khi bạn tạo một mục mới, bạn có thể điền vào giá cả và giá nhập như bình thường. Tuy nhiên, khi bạn bật tính năng 'Theo dõi tồn kho' trong phần hàng tồn kho, bạn sẽ thấy trường bổ sung chỉ có sẵn với tính năng Quản lý tồn kho nâng cao. Cho 'Nhà cung cấp chính', bạn có thể chỉ định một nhà cung cấp nhất định cho các sản phẩm từ danh sách và thiết lập mặc định 'Chi phí mua mặc định.

 ‘Track stock’ with the Advanced Inventory

Sau khi bạn lưu các thay đổi và mở khoản mục nào để chỉnh sửa lại, trường 'Chi phí' sẽ được thay đổi để 'Giá bình quân' không thể sửa. Nó sẽ được tính toán tự động khi bạn nhận được khoản mục bằng cách sử dụng các chức năng hàng tồn kho nâng cao.

‘Average cost’ uneditable field

Giá trị của các khoản mục chi phí sau khi nhận được mặt hàng mới (Giá mới) được tính như sau:

Tính toán NewCost

Tồn đầu - là tồn trước khi nhập mặt hàng mới
Phát sinh tăng - số lượng hàng hóa mới nhận được
Giá tồn đầu - giá nhập trước khi nhập mặt hàng mới
Giá phát sinh tăng - Giá nhập mới

Giá nhập sẽ được sử dụng trong tất cả các báo cáo và các tính toán của tất cả các giá trị khác.