Làm thế nào để xóa các khách hàng từ cơ sở

Chủ đề

Bạn có thể xoá các khách hàng chỉ có tại 'Quản trị'; không có trong các ứng dụng POS Loyverse.

Nhập trở lại 'Quản trị' và mở cơ sở khách hàng của bạn'.

Customer base

 

Chọn khách hàng bạn muốn xóa khỏi danh sách khách hàng và nhấp vào nút 'Xóa'. 

‘Delete’ button

 

Xác nhận xóa trong cửa sổ mở.

Confirmation of deletion in the open window