Làm thế nào để xóa bán hàng thử nghiệm

Nếu bạn đã hoàn tất chế độ thử nghiệm, chúng tôi có thể xóa tất cả biên lai trong tài khoản của bạn. Vui lòng viết cụ thể đến delete@loyverse.com từ email của chủ doanh nghiệp.

Khi điều này được thực hiện, xin cũng hãy cho chúng tôi biết về trò chuyện và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ xóa bỏ biên lai theo yêu cầu trong vòng một vài giờ.

Lần tới, bạn sẽ cần phải hoàn tiền. Mặc dù nó sẽ không xóa bán hàng khỏi lịch sử của bạn, nhưng hoàn lại tiền giao dịch sẽ cân bằng các sách của bạn.