Làm thế nào để gửi thông báo cho khách hàng

Bạn có thể gửi thông báo đến tất cả các khách hàng của bạn đã được kết nối với cửa hàng của bạn chương trình trung thành và đã cài đặt các ứng dụng đại dương lòng trung thành.

Trong văn phòng quay lại trong trình đơn 'Khách', nhấp vào 'Thông báo'.

‘Notifications’ in the ‘Customers’ menu

 

Chọn một ảnh nền, cung cấp cho bạn thông báo một chủ đề, và nhập tin nhắn của bạn, lên đến 255 biểu tượng lâu dài.

Bạn sẽ thấy như thế nào tin nhắn của bạn sẽ xem xét trên các thiết bị Android và iOS.

message to customers

 

Khách hàng sẽ thấy tin nhắn của bạn như là một thông báo Push trên điện thoại thông minh của họ.

Push-notification on smartphone

 

Họ cũng có thể tìm thấy thư trong ứng dụng Loyalty Ocean App.

message in the Loyalty Ocean App.