วิธีคำนวณภาษี

หัวข้อ

แอปลอยเวิรส์ ภาษีที่สามารถนำไปใช้กับสินค้ามีสองประเภทคือ : 'บวกเพิ่มไปยังราคา' และ 'รวมอยู่ในราคาแล้ว'

ตัวอย่างของภาษี 'เพิ่มไปยังราคา' คือภาษีมูลค่าเพิ่มในสหรัฐอเมริกา - โดยที่ราคาสินค้าที่แสดงนั้นจะยังไม่รวมภาษีแต่ในระหว่างการชำระเงิน ภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปในใบเสร็จ และลูกค้าจะต้องชำระราคาของสินค้าบวกกับค่าภาษี

ตัวอย่างของภาษี 'รวมอยู่ในราคา' คือภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศในสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่าภาษีสินค้าและบริการ ในอินเดีย ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ - ที่ภาษี รวมอยู่ในราคาที่ระบุไว้แล้ว

การคำนวณภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา'

ในการคำนวณมูลค่าภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา' คุณต้องคูณราคาสินค้าด้วยอัตราภาษีในรูปแบบทศนิยม

ตัวอย่างเช่น หากอัตราภาษี 6% ให้คูณราคาของสินค้าด้วย 0.06 ดังนั้นหากสินค้าเป็น $20 มูลค่าของภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา' จะเท่ากับ 20×0.06= $1.20

ภาษีเพิ่ม

การคำนวณภาษี 'รวมอยู่ในราคา'

ในกรณี "รวมอยู่ในราคา" ราคาสินค้าจะประกอบด้วยมูลค่าราคาก่อนหักภาษีบวกมูลค่าภาษี

ราคา = ก่อนหักภาษีราคา + ภาษี

และภาษีจะถูกนำไปใช้กับราคาก่อนหักภาษี

ในการคำนวณราคาก่อนหักภาษีของสินค้า ให้หารราคาด้วย 1 + อัตราภาษีในรูปแบบทศนิยม หากต้องการทราบมูลค่าภาษีที่รวมอยู่ในราคาของสินค้า คุณต้องลบราคาก่อนหักภาษีออกจากราคาสินค้า

ตัวอย่างเช่น หากอัตราภาษี 6% ให้หารราคาของสินค้าด้วย 1.06 ดังนั้น หากสินค้าเป็น $20 โดยมีภาษี 'รวมอยู่ในราคาแล้ว' มูลค่าของราคาก่อนหักภาษีจะเท่ากับ 20/1.06 = $18.87 (ปัดเศษ) และมูลค่าของภาษี 'รวมในราคา' จะเท่ากับ 20- 18.87=$1.13

ภาษีรวมอยู่ในราคาสินค้า

การยื่นภาษีหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

วิธีคำนวณมูลค่าภาษีหากมีการใช้ภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา' หลายอย่างกับรายการสินค้า

มูลค่าภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา' หลายอย่างของสินค้าจะคำนวณในลักษณะเดียวกับภาษีเพียงรายการเดียว (ดูด้านบน)

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าที่ราคา $12.00 โดยมีภาษีเพิ่มเติม A=20% และภาษีเพิ่มเติม B=5% มูลค่าภาษีจะเป็น $2.40 และ $0.60 ตามลำดับ:

TA = 12×0.20=2.4; TB = 12×0.05=0.6

ภาษีหลายรายการพร้อมกัน

วิธีคำนวณมูลค่าภาษีหากมีการใช้ภาษี 'รวมอยู่ในราคา' หลายอย่างกับรายการสินค้า

มูลค่าภาษี 'รวมอยู่ในราคา' ของสินค้าคำนวณจากการคูณราคาของสินค้าและอัตราภาษี หารด้วยผลรวมของอัตราภาษีรวมทั้งหมดบวกหนึ่ง:

TI

โดยที่

TI = มูลค่าของภาษี 'รวมอยู่ในราคา'
p = ราคาของสินค้า
TIPV = อัตราภาษีที่รวมอยู่ในรูปแบบทศนิยม
i = จำนวนอัตราภาษีที่รวมอยู่ในราคา

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าที่ราคา $12.00 โดยรวมภาษี A=20% และรวมภาษี B=5% มูลค่าของ TI จะเท่ากับ $1.92 และ $0.48 ตามลำดับ:

TIa

ภาษีหลายอย่างรวมอยู่ในราคาของสินค้า

วิธีคำนวณมูลค่าภาษี 'บวกกับราคา' หากราคารวมภาษีแล้ว

มูลค่าของภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา' ของสินค้าคำนวณโดยการคูณอัตราภาษีเพิ่มด้วยราคาของสินค้าที่ลดลงด้วยจำนวนรวมของภาษีที่รวมอยู่:

TA

โดยที่

TA = มูลค่าของภาษี 'บวกเพิ่มไปยังราคา'
p = ราคาของสินค้า
TAPV = อัตราภาษีเพิ่มในรูปแบบทศนิยม (1%=0.01)
TI = มูลค่าของภาษี 'รวมอยู่ในราคา'
i = จำนวนอัตราภาษีที่รวมอยู่ในราคา

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าที่ราคา $12.00 โดยรวมภาษี A=20% และรวมภาษี B=5% และภาษีเพิ่มเติม C=10% ด้วย มูลค่าของ TA จะเท่ากับ $0.96:

TA

ภาษีที่แตกต่างกันหลายอย่าง

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดค่าภาษี