Làm thế nào để cấu hình các loại thuế

Chủ đề

Để cấu hình các loại thuế, bạn cần đầu tiên đăng nhập để Văn phòng hỗ trợ.

Sau khi đăng nhập, hãy vào Cài đặt.

settings button

 

Sau đó đi đến phần 'Thuế'.

Tax section

 

Sau đó nhấn nút 'Thêm thuế'.

add tax

 

... và đặt tên cho thuế.

tax name

 

Sau đó nhập thuế suất.

tax rate

 

...và chỉ rõ cho dù thuế nên được bao gồm trong giá cả, hoặc nếu nó sẽ được thêm vào giá tại quầy.

tax type

 

Chọn các mục mà thuế này nên áp dụng.

tax option

 

Sau đó nhấn 'Lưu'.

tax save

 

Bây giờ loại thuế được cấu hình, họ sẽ được áp dụng cho mỗi lần mua hàng.