Làm thế nào để xóa các khách hàng từ cơ sở

Chủ đề

Bạn có thể xoá các khách hàng chỉ có tại 'Quản trị'; không có trong các ứng dụng POS Loyverse.

Nhập trở lại 'Quản trị' và mở cơ sở khách hàng 'Danh sách khách hàng'.

'của bạn'

 

Chọn khách hàng bạn muốn xóa khỏi danh sách khách hàng và nhấp vào nút 'Xóa'.

nút 'Xóa'

 

Xác nhận xóa trong cửa sổ mở.

Xác nhận xóa

 

Xem thêm:

Nhập khẩu và xuất khẩu khách hàng