Làm thế nào để thiết lập Motorola CS3070 máy quét mã vạch (Bluetooth)

Chủ đề

Nhấn nút scan (+) để đánh thức máy quét.

Bấm và giữ nút Bluetooth (nút tròn) cho năm giây. Tiếng bíp máy quét và nút Bluetooth bắt đầu nhấp nháy một cách nhanh chóng để chỉ ra rằng các máy quét được phát hiện bởi máy chủ.

Trên điện thoại di động, bật Bluetooth và để cho nó tìm kiếm các thiết bị. Bạn sẽ thấy máy quét của bạn trong danh sách.

scanner in the list

 

Chọn CS3070 danh sách thiết bị phát hiện. Các ứng dụng Bluetooth sẽ nhắc bạn để quét qua chính nó tạo ra.

window with pass key

 

Quét số mã vạch tương ứng với phím pass, từng người một, sau đó quét mã Enter.

Numeric Barcodes

Bluetooth nút nhấp nháy từ từ để chỉ ra rằng các máy quét được kết nối với máy chủ.

the scanner is paired with the host

Bây giờ, trong các ứng dụng của bạn của Loyverse POS (Android hay iOS), chuyển đến trình đơn 'Bán hàng'. Khi bạn quét các mục với một mã vạch, khoản mục này sẽ được thêm vào vé.