Làm việc với tính năng điều chỉnh tồn kho

Chủ đề

Điều chỉnh tồn kho cho phép bạn sửa đổi lượng tồn của hàng hoá và hiển thị lý do dẫn đến việc điều chỉnh này.

Điều chỉnh tồn kho là một tính năng nằm trong gói Quản lý tồn kho nâng cao và chỉ xuất hiện khi người dùng đăng ký gói quản lý tồn kho nâng cao.

Vào phần Điều chỉnh tồn kho trong menu Quản lý tồn kho.

‘Stock adjustments’ section

 

Để tạo điều chỉnh, chọn nút +Thêm điều chỉnh tồn kho.

‘+ Add stock adjustment’ button

 

Màn hình Tạo phiếu điều chỉnh xuất hiện để bạn điền thông tin.

form ‘Create stock adjustment’

Từ menu thả xuống, chọn nguyên nhân điều chỉnh và Cửa hàng cần điều chỉnh.

drop-down menu of the adjustment

Bạn có thể thêm ghi chú trong phần "Ghi chú".

Trong phần mặt hàng, thêm mặt hàng bạn muốn điều chỉnh tồn trong danh sách.

Nếu bạn chon "Hang nhận về" là nguyên nhân điều chỉnh bạn phải điền thông tin "Thêm tồn" và trường Giá nhập cho mỗi mặt hàng.

form ‘Create stock adjustment’

 

Nếu bạn chọn Kiểm lại như là nguyên nhân chính, điền vào trường Số tồn đã đếm cho mỗi mặt hàng.

‘Inventory recount’ as the adjustment reason

 

Nếu bạn chọn "Mât hàng" hoặc Hỏng vỡ là nguyên nhân điều chỉnh, hãy điền vào trường Trừ tồn cho mỗi mặt hàng.

‘Loss’ as the adjustment reason

Kích chuột vào nút " Điều chỉnh" để hoàn thành điều chỉnh.

Sau đó tồn kho cua các mặt hàng sẽ thay đổi, bạn có thể xem trong chi tiết điều chỉnh.

stock adjustment details

Dưới menu Nữa bạn có thể chọn các định dạng PDF, CSV để xuất ra.

Bạn có thể nhìn thấy danh sách các điều chỉnh như bên dưới.

the list of all adjustments