Làm việc với tính năng Chuyển kho

Chủ đề

Tính năng điều chuyển kho cho phép nhà quản lý có nhiều cửa hàng phân phối nội bộ hàng hoá cho các cửa hàng.

Chuyển kho là một tihns năng nằm trong phần quản lý tồn kho nâng cao là phần trả phí.

Đến phần " Chuyển kho' trong menu Quản lý tồn kho.

‘Transfer Orders’ section

 

Để tạo phiếu chuyển, chọn nút Thêm điều chuyển.

‘+ Add transfer order’ button

Giao diện tạo điều chuyển xuất hiện để cập nhật thông tin.

form ‘Create transfer order’

Chọn Kho nguòn và Kho đích trên thanh menu thả xuống.

Choose ‘Source store’ and ‘Destination store’

Bạn có thể thay đổi Ngày chuyển kho, giúp bạn liên kế hoach.

Trong phần Hoàng hoá bạn có thể thêm vào danh sách các hàng hoá có quản lý tồn kho.  Bạn có thể nhìn thấy thông tin của các mặt hàng được chon trên cả kho chuyển và kho nhận.  Điền vào ô số lượng mà bạn dự định chuyển.

stock information of the chosen items

Chọn nút Tạo và Nhận để tiến hành yêu cầu chuyển hàng và hoàn thành chuyển hàng.

Bạn có thể gử Phiếu điều chỉnh cho cửa hàng nhận được bằng cách ấn nút gửi, để sửa thì chọn nút Sửa.

Có các thao tác bổ sung có sẵn với thứ tự chuyển trong menu ‘Thêm’: Lưu dưới dạng tệp PDF hoặc CSV, Tạo bản sao, In nhãn.

Transfer order in transit

 

Để xác nhận số hàng hoá đã chuyển đến cửa hàng nhạn, chọn vào nút Nhận hàng.
Sau đó số tồn kho của các hàng hoá vửa chuyển kho sẽ thay đổi theo só lượng, bạn có thể nhìn thấy những phiếu chuyển đã hoàn thành.

completed transfer order

 

Phiếu điều chuyển có 02 trạng thái: ""Đang vận chuyển"-mới tạo nhưng chưa hoàn thành, và Đã hoàn thành.

Transfer orders list