Làm thế nào để thiết lập nhiều bếp ga để chia sẻ một máy in

Chủ đề

Trước: Tùy chọn 'Use Kitchen Printers' phải được kích hoạt trong Back Office của bạn và máy in nên được cài đặt trong ứng dụng Loyverse POS .

Nếu bạn muốn in vé từ nhiều nhà bếp bằng một máy in, tại văn phòng hậu tạo ra một vài nhóm máy in và chỉ and assign categories to them in the định các loại.

riêng biệt cho mỗi trạm nhà bếpnhóm và gán cho chúng

Tại Loyverse POS app, gán cho mỗi máy in cá nhân cho cả hai nhóm máy in.

gán một máy in cho cả hai nhóm máy in

Bây giờ, khi một khách hàng đặt hàng máy in nhà bếp sẽ tạo ra hai vé cho cả hai trạm nhà bếp với mình danh mục.

một máy in in vé cho các trạm bếp khác nhau

 

Xem thêm:

Làm thế nào để thiết lập một nhà bếp in cho mỗi trạm nhà bếp