Ngăn kéo tiền mặt được hỗ trợ

Chủ đề

Loyverse POS (Android hay iOS) có thể hỗ trợ ngăn kéo tiền mặt điều khiển máy in, có nghĩa là một ngăn kéo tiền mặt được kết nối với một máy in, lần lượt được kết nối với Loyverse POS. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ ngăn kéo tiền mặt mà có thể được thúc đẩy bởi máy in hóa đơn của bạn. Xin vui lòng tham khảo tiền mặt ngăn kéo bằng tay hoặc nhà sản xuất trang web để xem nếu các ngăn kéo tiền mặt của bạn là tương thích với máy in hóa đơn của bạn.