วิธีการปัดเศษเงินสด

เมื่อมีการใช้การปัดเศษเงินสด ยอดเงินที่ต้องชำระจะถูกปัดเศษให้อยู่ในช่วงการปัดเศษที่ใกล้ที่สุดจากกฎการปัดเศษที่ระบุ ไว้ ส่วนการชำระเงินด้วยวิธีอื่นจะไม่ถูกปัดเศษ

การปัดเศษเงินสดสามารถใช้ในประเทศที่มีการใช้เหรียญในการทอนให้ลูกค้า นอกจากนี้ ในบางประเทศ การปัดเศษจะได้รับอนุญาตตามดุลยพินิจของเจ้าของร้าน (เช่น เจ้าของร้านต้องการนำรายรับจากการขายสินค้าออกเล็กน้อย) การปัดเศษไม่ส่งผลต่อภาษี

เข้าสู่ร ะบบหลังร้าน, คลิกเมนูการตั้งค่า เลือกประเภทการชำระเงิน คลิกประเภทการชำระเงินด้วยเงินสด

ประเภทเงินสด

หน้า 'แก้ไขประเภทการชำระเงิน' จะเปิดขึ้นเพื่อให้แก้ไข

แบบฟอร์ม 'แก้ไขประเภทการชำระเงิน'

คุณสามารถเลือกช่วงการปัดเศษได้จากดรอปดาวน์ สำหรับประเทศที่มีสกุลเงินเป็นเลขทศนิยม: 0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 สำหรับประเทศที่ไม่มีทศนิยม: 1, 5, 10, 50, 100

ช่วงเวลาการปัดเศษ

หากคุณตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น 0.01 (หรือ 1 สำหรับประเทศที่ไม่มีทศนิยม) คุณสามารถเลือก "กฎการปัดเศษ" จากตัวเลือกดรอปดาวน์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือคุณจะไม่สามารถเลือกกฎการปัดเศษได้ หากคุณเลือกช่วงการปัดเศษเป็น 0.01 หรือ 1

กฎการปัดเศษ

ค่าเริ่มต้นของกฎ 'ปัดเศษเป็นค่าที่ใกล้ที่สุด (มูลค่าเฉลี่ยขึ้นไป)' จะถูกเลือก แต่คุณยังสามารถเลือก:

  • Rปัดเศษเป็นค่าที่ใกล้ที่สุด (ค่าเฉลี่ยลดลง)
  • ปัดเศษขึ้นเสมอ
  • ปัดเศษลงเสมอ

คุณจะเห็นคำอธิบายว่ากฎการปัดเศษที่เลือกนั้นทำงานอย่างไร

กฎการปัดเศษทำงานอย่างไร

อย่าลืมบันทึกการตั้งค่า

จากนี้ในระหว่างการขายที่เครื่องขายหน้าร้าน คุณจะสามารถดูยอดเงินที่ปัดเศษได้ในช่อง 'เงินสดที่ได้รับ'

ช่อง 'รับเงินสด'

หากคุณป้อนมูลค่าของเงินสดที่ได้รับแล้วแตะ "ชำระเงิน" คุณจะเห็นยอดที่ต้องชำระในหน้าจอถัดไปพร้อมการปัดเศษ

เปลี่ยนโดยคำนึงถึงการปัดเศษ

ในใบเสร็จจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการปัดเศษ

ปัดเศษในใบเสร็จรับเงิน

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการปัดเศษในรายงานกะได้อีกด้วย และรายงานยอดขายตามประเภทการชำระเงินในระบบหลังร้าน

รายงานยอดขายตามประเภทการชำระเงิน