ตั๋วเปิดซิงโครไนส์

หัวข้อ

ก่อน: 'ตั๋วเปิดใช้' ตัวเลือกควรใช้งานในสำนักงานของคุณกลับ (ดูที่การเปิดตั้งค่าตั๋ว)

เพิ่มสินค้าในรายการตั๋ว แตะปุ่ม 'บันทึก' เพื่อบันทึกตั๋วเปิด

'บันทึก' เพื่อบันทึกตั๋วเปิด

ป้อนชื่อบนบัตรโดยสาร และแตะปุ่ม 'ตกลง'

และแตะปุ่ม 'ตกลง'

รายการของตั้วสามารถเห็นบน POS อุปกรณ์ภายในร้านเดียวกัน และสามารถเปลี่ยนแปลง หรือปิด

เปิดตั๋วที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

เปิดตั๋วที่ถูกบันทึกไ

ถ้าจำเป็น คุณสามารถเพิ่มรายการกับบัตรโดยสาร

ถ้าจำเป็น

คลิกที่ค่าธรรมเนียมการดำเนินการขาย

คลิกที่ค่าธร

ารดำเนินการขาย

 

ดูเพิ่มเติม

เปิดตั๋ว