Cách tạo mã thông báo cho API

Chủ đề

Bạn có thể truy cập vào API thông qua các yêu cầu https. Mỗi yêu cầu phải chứa khóa truy cập vào tài khoản Loyverse (token).

Vào phần Back Office và mở mục "Token Truy cập".

Vào phần Back Office và mở mục Token Truy cập

Để tạo token mới, hãy nhấp vào nút "+ Thêm token truy cập".

the ‘+ Add access token’ button

Biểu mẫu "Tạo token truy cập" sẽ mở ra để bạn chỉnh sửa. Điền vào trường "Tên" và đặt ngày hết hạn cho token nếu cần. Sau khi nhấp vào nút "Lưu", Token truy cập sẽ được tạo.

Sau khi nhấp vào nút Lưu, Token truy cập sẽ được tạo


Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa token cũng như có thể sao chép token để sử dụng thêm. Nếu bạn xóa token, quyền truy cập vào dữ liệu của token này sẽ bị tạm ngừng. Nhấp vào "Token truy cập" để trở lại danh sách token.

Nhấp vào Token truy cập để trở lại danh sách token

Bạn có thể xem các token đã tạo và tạo các token mới.

Bạn có thể xem các token đã tạo và tạo các token mới

Lưu ý: Token sẽ cấp quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các tài nguyên do API Loyverse cung cấp.
Bạn có thể tạo tối đa 20 token cho một tài khoản.

 

Tài liệu API

 

To get more information about Loyverse API, join the club of API beta testers.