Làm thế nào để cung cấp cho nhân viên truy cập để đăng nhập vào Loyverse POS thông qua E-mail