Làm thế nào để thiết lập các loại tiền tệ

Chủ đề

Tất cả số lượng và giá cả trên biên nhận không được xác định bởi bất kỳ loại tiền tệ, chỉ bằng một số.

Tuy nhiên, đối với giấy biên nhận bạn có thể thay đổi các thiết lập để thêm văn bản (tiền tệ của bạn mong muốn) ở phần cuối của biên nhận.

Trong văn phòng của bạn trở lại vào 'Cài đặt chung' và chọn 'Nhận được' menu. Trong trường 'Chân', chỉ định đơn vị tiền tệ.

How to set the currency

 

Các tin nhắn sẽ xuất hiện trên mỗi nhận được như hình dưới đây.

How to set the currency - Receipt