Làm thế nào để phát hành một khoản hoàn lại trên Loyverse POS

Để hoàn lại tiền trên ứng dụng Loyverse POS, chuyển đến danh sách biên nhận bằng cách nhấn vào nút 'Biên lai' trong menu POS.

thực đơn, hoàn lại tiền, tiền hoàn lại

chọn phần biên lai

 

From the list of receipts, choose the one that needs to be refunded.
Then tap the ‘Refund’ button.

chọn biên lai


Tap the item to be refunded from the receipt on the left side, and it will appear on the ‘Refund receipt’ on the right.

nhấn hoàn lại

 

Sau đó chạm vào nút 'Hoàn lại tiền' ở cuối.

nhấn hoàn lại

 

In the receipt list, the refunded receipts will be marked in red text.

hoàn lại piktogramm

 

Ghi chú:
You can issue a refund only when the device is connected to the Internet.
The stock of the refunded items will be increased by the quantity that has been refunded.
You can process a refund of the receipts issued on other POS from the same store.


Didn't find an answer?
Check out the Loyverse Community

 

Xem thêm:

Receipts List in the POS