Làm thế nào để làm việc với các chi phí bổ sung ở đơn đặt mua hàng

Chủ đề

Khi một nhà bán lẻ làm cho việc mua bán, thường xuyên có những chi phí khác ngoài số lượng mặt hàng đã đặt hàng. Nó có thể là chi phí cho vận chuyển, đóng gói, lệ phí hải quan và những loại phí khác. Vì vậy, tổng chi phí của hàng hoá có thể là cao hơn giá bán của các nhà cung cấp.

Khả năng để xác định chi phí bổ sung trong một đơn đặt hàng cho phép bạn để đưa chi phí đó phân bổ gía bán của hàng hoá, và vì vậy, có được chính xác hơn chỉ số lợi nhuận kinh doanh.

Mở Đơn hàng đã lưu mua hàng để chỉnh sửa hoặc tạo ra một đơn hàng mới. Nhấp vào 'Thêm chi phí bổ sung' ở dưới cùng của đơn đặt hàng.

Nhấp vào 'Thêm phí bổ sung'

Điền vào tên 'Chi phí bổ sung' và 'Lượng'. Số lượng cũng có thể là một giá trị âm, trong trường hợp bạn nhận được giảm giá từ các nhà cung cấp của bạn. Nhấp vào nút '+ thêm chi phí bổ sung' để thêm một dòng mới cho chi phí bổ sung.

Điền vào tên 'Chi phí bổ sung' và 'Lượng'

Sau khi tiết kiệm hoặc tạo ra các lệnh mua hàng, bạn sẽ thấy phần chi phí bổ sung trong các chi tiết của bạn mua hàng với số tiền của họ thêm vào số lượng mặt hàng để tính toán 'Tất cả' của đơn hàng.

đơn đặt hàng với chi phí bổ sung

Trong quá trình xác nhận nhận được một đơn đặt hàng, bạn có thể chọn những chi phí bổ sung để đưa vào tài khoản chi phí của các khoản mục đã nhận được.

chọn chi phí bổ sung

Nếu bạn một phần nhận được một đơn đặt hàng, bạn có thể áp dụng chi phí bổ sung để chỉ một số mục từ mua hàng. Trong trường hợp này, chi phí bổ sung sẽ được đưa vào tài khoản trong tính toán giá mua của khoản mục đã chọn.

Nếu bạn có không có khoản mục thêm trái và đã chọn các chi phí bổ sung theo thứ tự, bạn sẽ nhận được thông báo rằng tất cả chi phí unreceived bổ sung sẽ được hủy bỏ. Xác nhận sự lựa chọn của bạn để tiến hành.

Xác nhận lựa chọn của bạn

Các chi phí bổ sung unreceived sẽ được đánh dấu là bị hủy bỏ vào các chi tiết đơn đặt hàng đã nhận mua hàng.

chi tiết đơn đặt hàng

 

Sau khi bạn đã nhận được đơn đặt hàng, Hệ thống sẽ tính toán mới trọng chi phí cho mỗi mục, Trung bình có tính đến các chi phí bổ sung được lựa chọn, để cung cấp một tính toán chính xác hơn của giá trị hàng tồn kho tổng và tiềm năng lợi nhuận Các chỉ số trong báo cáo 'Xác định giá trị hàng tồn kho'.

Tổng thành tiền chi phí phụ thêm sẽ được phân bổ đều vào hàng hoá trong một đơn đặt hàng.

Tổng gía nhập của một mặt hàng tạm đọi là Cfinal được tính toán như sau:

Tổng gía nhập của một mặt hàng

C1 - Giá mua của mặt hàng
Costs - Tổng thành tiên của toàn bộ các chi phí thêm đến thời điểm nhận hàng
Subtotal - Tổng thành tiền mua hàng chưa bao gồm chí phí phát sinh

 

Xem thêm:

Phần mềm quản lý kho hàng

Tổng quan về quản lý hàng tồn kho nâng cao

Cách sử dụng đơn đặt hàng và nhà cung cấp

Làm việc với tính năng Chuyển kho

Làm việc với tính năng điều chỉnh tồn kho

Làm việc với tính năng kiểm kê

Làm thế nào để in nhãn mã vạch cho hàng hóa