Jak pracować z dodatkowymi kosztami w Zleceniach zakupu

Kiedy sprzedawca detaliczny dokonuje zakupów, bardzo często zdarzają się inne wydatki oprócz kwoty zamówionych artykułów. Mogą to być wydatki na wysyłkę, opakowanie, opłaty celne i inne. Dla tego, całkowity koszt towarów może być wyższy niż wskazany w zleceniu do dostawcy.

Możliwość określenia dodatkowych kosztów w zleceniu zakupu pozwala na uwzględnienie ich w ostatecznym koszcie towarów i tym samym uzyskanie dokładniejszych wskaźników rentowności biznesowej.

Otwórz zapisane zlecenie zakupu, aby edytować go lub utwórz nowe. Kliknij "Dodaj dodatkowy koszt" na dole zlecenia.

Dodaj dodatkowy koszt

Wypełnij nazwę "Dodatkowego kosztu" i "Kwotę". Kwota może być również wartością ujemną, w przypadku otrzymania rabatu od dostawcy. Kliknij przycisk '+ Dodaj dodatkowy koszt', aby dodać nowe dodatkowe koszty.

'+ Dodaj dodatkowy koszt'

 

Po zapisaniu lub utworzeniu zlecenia zakupu, zobaczysz sekcję dodatkowych kosztów w szczegółach zlecenia zakupu z ich kwotą dodaną do kwoty artykułów, aby obliczyć "Sumę" zlecenia.

obliczyć "Sumę" zlecenia

 

Podczas potwierdzenia odbioru zlecenia zakupu, możesz wybrać, jakie dodatkowe koszty należy uwzględnić w koszcie otrzymanego artykułu.

dodatkowe koszty należy uwzględnić

W przypadku częściowego otrzymania zamówienia, dodatkowe koszty można zastosować tylko do niektórych artykułów ze zlecenia zakupu. W takim przypadku dodatkowy koszt zostanie uwzględniony przy obliczaniu ceny zakupu wybranego artykułu.

Jeżeli nie masz już żadnych artykułów i masz niezaznaczone koszty dodatkowe w zamówieniu, otrzymasz powiadomienie, że wszystkie niezrealizowane dodatkowe koszty zostaną anulowane. Potwierdź swój wybór, aby kontynuować.

dodatkowe koszty zostaną anulowane

Nieotrzymane koszty dodatkowe zostaną oznaczone jako anulowane w szczegółach otrzymanego zlecenia zakupu.

 

dodatkowe zostaną

 

Po otrzymaniu zlecenia zakupu system oblicza nowy Przeciętny koszt dla każdego artykułu z uwzględnieniem wybranych kosztów dodatkowych, aby zapewnić dokładniejsze obliczenie wskaźników Całkowitej wartości zapasu i Potencjalnego zysku w raporcie "Wycena zapasów".

Łączna kwota wybranych kosztów dodatkowych jest rozłożona na wszystkie otrzymane artykułu proporcjonalnie do kosztów zakupu każdego artykułu otrzymanego w zleceniu.

Ostateczny koszt zakupu artykułu w zleceniu, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów Cfinal, będzie obliczany w ten sposób:

$$Cfinal = C1  ×​ (1 + {Koszty  \over SumaCzęściowa})$$

C1- cena zakupu otrzymanego artykułu
Koszty - całkowita kwota wybranych dodatkowych kosztów przy odbiorze zlecenia zakupu
SumaCzęściowa - łączna wartość wszystkich artykułów otrzymanych w zamówieniu (bez dodatkowych kosztów)

 

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

Jak pracować ze Zleceniami transferu

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów

Jak pracować z funkcją Spis inwentaryzacyjny

Jak drukować Etykiety dla Artykułów